Skip to main content

Impactgericht werken via (buurt)sport: online toepassing om systematisch aan de slag te gaan

  • December 18, 2020

Als gevolg van demografische evoluties zoals verkleuring, verstedelijking en sociaal-culturele ontwikkelingen, waaronder individualisering en toenemende commercialisering, worden coaches en andere belanghebbenden uit het sportlandschap geconfronteerd met diverse maatschappelijke uitdagingen. Hierbij kan ondermeer gedacht worden aan de toenemende armoede waardoor heel wat jongeren geen tot weinig toegang hebben tot georganiseerde sportactiviteiten. Uit Eurostat-gegevens blijkt dat maar liefst één op de vijf jongeren onder de 18 jaar in België het risico loopt om in armoede of sociale uitsluiting op te groeien. In een stedelijke context ligt dit percentage van jongeren vaak gevoelig hoger waardoor het voor sportorganisaties die deze jongeren (kunnen) bereiken vaak noodzakelijk is om een meerwaarde te betekenen voor hun leden en de omgeving waarin zij opgroeien. De uitdaging die zich hier stelt voor mensen uit het werkveld, is dus niet zozeer of hier een rol is weggelegd voor hun organisatie, maar eerder hoe ze moeten omgaan met het gebrek aan kennis en expertise die hen moet toelaten om hun sociale doelstellingen te realiseren. In deze bijdrage beschrijven we de totstandkoming en de uitrol van een online toepassing die sportorganisaties, gericht op het realiseren van sociale doelstellingen, kan helpen om hun werking op een meer systematische wijze te laten verlopen en vervolgens ook de impact ervan te kunnen meten.

De bijlage uit Sport & Strategie kan je hieronder raadplegen en lezen:

pdf fileSport & Strategie (2020.12).pdf (668 KB)

Referentie: Schaillée, H., Theeboom, M. & Van Der Sypt, P. (2020). Impactgericht werken via (buurt)sport. Sport & Strategie, 7(3), 18-19.